جهت واریز هزینه به حساب شرکت می توانید از طریق شماره حساب های زیر اقدام نمائید:

حساب ملت: 3513344987 به نام آقای مجید قاسمی
عابر کارت ملت: 6104337908021916 به نام آقای مجید قاسمی
حساب کشاورزی: 734458376 به نام آقای مجید قاسمی
عابر کارت کشاورزی: 6037701680321699 به نام آقای مجید قاسمی

ثبت فیش بانکی

*
*
*
*
*
*

توجه: حجم تصویر اکسن شده نباید بیشتر از 2 مگابایت باشد.

*
*
*